نصب مودل با جزئیات کامل امروز استفاده از سامانه های آموزش مجازی برای موسسه های آموزش امری حیاتی محسوب می شود بسیاری از این موسسه ها اقدام به اجاره سرور های این سامانه های می کننده معروف ترین این سامانه ها سامانه مودل (Moodle ) است که همراه سامانه رسانه […]